Diện tích tối thiểu tách thửa & thủ tục tại tỉnh Bình Dương năm 2020

dat du an binh duong

1.Diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương?

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số: 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Điều 3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất

 1. Đất nông nghiệp
 • Tại các phường: 300m2
 • Tại các thị trấn: 500m2
 • Tại các xã: 1.000m2
 1. Đất phi nông nghiệp

a) Đối với đất ở

 • Tại các phường: 60m2
 • Tại các thị trấn: 80m2
 • Tại các xã: 100m2

b) Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

2. Điều kiện và thủ tục tách thửa đất thổ cư ở tỉnh Bình Dương?

Để có thể tách thửa đất tại Bình Dương, căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện Điều 3 (Quyết định số: 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 ) cụ thể của địa phương, nếu đạt điều kiện thì thủ tục như sau :

 •  Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (nếu có);
 • Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt (nếu có);
 • Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).
 • Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu các mảnh đất sau khi được tách.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng Tài nguyên và môi trường để đề nghị xin tách thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 • Trong quá trình xem xét và giải quyết hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu bạn sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Trong thời hạn 15 ngày, nếu hồ sơ tách thửa hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(tham khảo Luật Minh Khuê)

Đánh giá post